OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

Gminna Komisja Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie

1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1082 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z póź. zm.) w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza Gogolina, zarządzeniem z dnia 20 lutego 2014 roku.

Członkami Komisji są przedstawiciele : Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Zespołu Szkół w Gogolinie , Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie , Posterunku Policji w Gogolinie, wszyscy przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja obejmuje swoim zasięgiem miasto i gminę Gogolin i działa w następującym składzie:

Przewodniczący :  Pan Krzysztof Długosz

Członkowie :

Pani Krystyna Bandyk ( sekretarz Komisji)

Pan Przemysław Dąbrowski

Pani Hanna Urbanowicz

Pani Violeta Zajączkowska

2. Zakres działania Gminnej  Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to  zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu ( zadania własne) gminy. Dokumentem, który oprócz ustawy stanowi podstawę prawną pracy Komisji jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zawierający konkretne zadania odpowiadające na potrzeby i problemy mieszkańców- uchwalany corocznie przez Radę Miejską.

3. Zadania GKPiRPA to między innymi :

 • uczestnictwo w konstruowaniu i wdrażaniu gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok,
 • podejmowanie czynności zmierzających do uzyskania od specjalistów diagnozy stopnia uzależnienia osoby  pijącej w sposób szkodliwy,
 • podejmowanie czynności zmierzających do uzyskania wydania przez Sąd postanowienia zobowiązującego osobę uzależnioną do poddania się leczeniu  w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z przepisami ustawy,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz warunków sprzedaży, podawania  i spożywania napojów alkoholowych – w zakresie ustalonym w ustawie.

GKPiRPA powołana jest również do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkotykowych.

 1. Informacje dodatkowe :
  1. składanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu : Urząd Miejski w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji, informacje pod tel. 774076824 w godzinach pracy urzędu,
  2. informacje dotyczące problemu szkodliwego picia alkoholu, problemu alkoholowego w rodzinie, procedur zobowiązujących do podjęcia leczenia  odwykowego i inne  u członków Komisji pod  tel. 774076065 lub 774076064 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20,
  3. składanie wniosków o objęcie członka rodziny pomocą w związku ze szkodliwym spożywaniem alkoholu, osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie  ul. Strzelecka 20, pokój 17 lub 19 w godzinach pracy  Ośrodka
  4. każdy może zgłosić Gminnej Komosji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych problem nadużywania alkoholu, jeżeli wie, że przez osoby nadużywające  w rodzinie dzieje się krzywda dzieciom lub osoby te stwarzają zagrożenie dla siebie lub otoczenia.