OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

Regulamin naboru

 

                                                                            Załącznik Nr 1

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 01/2012

                                                                                                                                                       Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej                                                     

                                                                                                                                                          w Gogolinie z dnia  2 stycznia 2012r. 

 

Regulamin

naboru na wolne stanowiska urzędnicze

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Celem regulaminu jest określenie zasad zatrudniania pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie na wolnym stanowisku urzędniczym, zwanym dalej wolnym stanowiskiem urzędniczym, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

2. Ilekroć jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)

3. Niniejszy Regulamin nie obejmuje:

-   stanowisk pomocniczych i obsługi,

-   stanowisk obsadzanych w ramach wewnętrznego ruchu kadrowego - wewnętrznej rekrutacji - spowodowanego zmianami organizacyjnymi, przesunięciami pracowników, awansami.

-   pracowników zatrudnianych na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i przypadków losowych).

4. Osoby zatrudniane na zastępstwo oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi przyjmowane są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, zwany dalej „kierownikiem Ośrodka”.

 

 

Rozdział II

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej

na wolne stanowisko urzędnicze.

 

§ 2

 

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje kierownik Ośrodka.

2. Kierownik Ośrodka sporządza projekt opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy ( wzór

    stanowi załącznik nr 1).

 3.  Opis  wolnego stanowiska pracy zawiera:

a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz  

    wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego te stanowisko,

b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji  

    wobec osób które je zajmują,

c) informację o warunkach pracy na danym stanowisku, w szczególności dotyczącą 

    ewentualnych przeciwwskazań do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,

d) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań,

e) określenie niezbędnego wyposażenia stanowiska,

f) określenie odpowiedzialności,

g)analizę kosztów zatrudnienia pracownika

h)  inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

3. Opracowanie projektu opisu stanowiska pracy powoduje rozpoczęcie procedury naboru  

    kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Rozdział III

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 3

 

1. Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją” powołuje kierownik Ośrodka.

2. W skład Komisji  wchodzą:

a) kierownik Ośrodka,  

b) pracownik działu, w którym powstał wakat lub inna osoba wyznaczona przez kierownika,

c) pracownik prowadzący sprawy kadrowe,

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

4. Kierownik Ośrodka bierze udział w naborze na wolne stanowisko na każdym etapie  

    naboru.

5. Komisja powoływana jest każdorazowo do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6. Prace Komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

7. W składzie Komisji nie może być osoba, która jest małżonkiem, lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

 

Rozdział IV

Etapy naboru

 

§ 4

 

1.Ustala się następujące etapy naboru:

1)Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2) Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3) Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.

4) Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5) Selekcja końcowa kandydatów:

a) test kwalifikacyjny,

b) rozmowa kwalifikacyjna.

6) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

7) Podjęcie decyzji o zatrudnieniu

8) Ogłoszenie wyników naboru.

 

 

 

 

 

Rozdział V

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

§ 5

 

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie

    Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszenia dodatkowo w innych miejscach, m.in:

a) w prasie,

b) w Powiatowym Urzędzie Pracy.

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska urzędniczego,

c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które  z  nich są niezbędne, a które dodatkowe,

d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

e) informację o warunkach pracy na danym stanowisku,

f) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  

   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w

   rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób  

   niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,

e) wskazanie wymaganych dokumentów,

f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów,

g) informację o obowiązku złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,

5.Termin do składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze wynosi  nie mniej niż  10 dni kalendarzowych, od dnia opublikowania tego ogłoszenia.

6. Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

7. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru , stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Rozdział VI

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

 § 6

 

1. Po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze umieszczonego w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a) list motywacyjny,

b) życiorys- curriculum vitae,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,

h) kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydata, będącego osobą niepełnosprawną, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa przy zatrudnianiu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy.

4. Od kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze można dodatkowo wymagać n/w dokumentów:

a) kserokopie świadectw pracy,

b) referencje.

5. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

6. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu- zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130 poz.1450 z późn. zm.)

7. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

Rozdział VII

Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

 

 § 7

 

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja. .

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi  przez kandydatów, sprawdzeniu ich kompletności, zawartości i formy oraz zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem analizy dokumentów jest sporządzenie listy kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku, na który prowadzony jest nabór i złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.

 

Rozdział VIII

Selekcja końcowa kandydatów

                                                          

§ 8

 

1. Na selekcję końcową składają się:

a)pisemny  test kwalifikacyjny i  rozmowa kwalifikacyjna, lub

b) tylko rozmowa kwalifikacyjna.                                                                                                                                                                     

2. Decyzję o formie selekcji , która zamieszczona jest w protokole , podejmuje każdorazowo Kierownik Ośrodka.

§ 9

 

1. Test przeprowadza  i opracowuje Komisj.

2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy na stanowisku objętym naborem.

3. Test składa się z pytań, jest testem jednokrotnego wyboru i na etapie opracowania ma poufny charakter.

4. Test punktowany jest w następujący sposób:

- udzielenie prawidłowej odpowiedzi: 1 pkt;

- udzielenie błędnej odpowiedzi bądź jej brak: 0 pkt.

5. Ilość uzyskanych punktów przez kandydata potwierdzana jest przez członków Komisji Rekrutacyjnej ich podpisem na teście.

6. Osoby które uzyskały mniej niż 1/2 punktów możliwych do zdobycia w teście kwalifikacyjnym nie zostaną zakwalifikowane  do rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejnych etapów  związanych  z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.

7. Komisja Rekrutacyjna tworzy listę kandydatów, którzy wzięli udział w teście, wraz ze wskazaniem liczby punktów, które osiągnęli.

 

 

§ 10

 

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem                   i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b) wiedzę merytoryczną w zakresie wymienionym w ogłoszeniu,

c) posiadaną wiedzę na temat pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,

d) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez

    kandydata,

e) cele zawodowe kandydata.                                     

3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja  oraz Kierownik Ośrodka.

4. Każdy członek  Komisji Rekrutacyjnej przydziela kandydatowi w badanym obszarze  

    punkty w skali od 0 do 6.

5. Punkty przyznane przez poszczególnych członków Komisji podlegają sumowaniu. Uzyskany wynik stanowi ocenę rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Komisja Rekrutacyjna tworzy listę kandydatów, którzy wzięli udział w rozmowie

    kwalifikacyjnej, wraz ze wskazaniem liczby punktów, które osiągnęli.

 

Rozdział IX

Ustalenie wyników naboru

 

§ 11

 

1. Komisja ustala łączną liczbę punktów uzyskanych przez każdego z kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej, tj. z testu kwalifikacyjnego i /lub rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Komisja  tworzy listę nie więcej niż 5 kandydatów według największej liczby uzyskanych punktów.

3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej ilości punktów Komisja przeprowadza z tymi kandydatami dodatkowe rozmowy.

4. W sytuacji gdy w jednostce prowadzącej nabór wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, a wśród pięciu najlepszych kandydatów na liście, o której mowa w ust. 2 znajduje się osoba niepełnosprawna, która w dokumentach aplikacyjnych zgłosiła zamiar skorzystania z uprawnienia pierwszeństwa przy zatrudnieniu z tytułu niepełnosprawności poprzez złożenie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, jeżeli warunki na stanowisku objętym naborem pozwalają na zatrudnienie kandydata.

5. W przypadku, gdy w sytuacji opisanej w ust. 4 uprawnienie pierwszeństwa przy zatrudnieniu przysługuje więcej niż jednej osobie niepełnosprawnej, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje tej osobie niepełnosprawnej, która w wyniku prowadzonego naboru uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród osób niepełnosprawnych.

6. Kandydat wskazany do zatrudnienia przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć wymagane w związku z zatrudnieniem na danym stanowisku dokumenty.

 

Rozdział X

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

 

§ 12

 

1. Po zakończeniu procedury naboru Komisja sporządza protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzonego naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2 ustawy, przedstawianych kierownikowi Ośrodka

b) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę osób spełniających wymagania formalne,

c) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

d) uzasadnienie danego wyboru,

e) skład komisji przeprowadzającej nabór.

 

Rozdział XI

Informacja o wyniku naboru

 

§ 13

 

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Ośrodku, oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska ,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięci naboru na stanowisko  

3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w art. 13a ust.1 ustawy. Przepis art. 13a ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

 

Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 

 § 14

 

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi , będą odsyłane lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych.