OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Referent ds. świadczeń rodzinnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Referent  ds. świadczeń rodzinnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin

 

1.      Stanowisko pracy

        Referent ds. świadczeń rodzinnych

             Wymiar czasu pracy: pełny etat

             Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe lub średnie,

2)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

3)      korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

4)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub

         umyślne przestępstwa skarbowe,

5)      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      kreatywność, samodzielność, systematyczność, dokładność,

2)      gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

3)      zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,

4)      preferowany staż pracy w administracji,

 5)      biegła znajomość obsługi komputera,

 

6)      znajomość przepisów prawa:

-   Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w wersji 

    obowiązującej od dnia 01.01.2012r.;

-   Kodeks postępowania administracyjnego;

-  Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w  

   sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne;

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości 

  dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania

  się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych;

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012r. w

   sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy;

-  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie opieki

   medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia

  dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką. 

4.      Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1)      przyjmowanie i kompletowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń 

        rodzinnych,

2)     sporządzanie projektów  decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych,

3)     sporządzanie projektów zaświadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych,

4)      prowadzenie rejestru decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych,

5)      obsługa programu „Świadczenia rodzinne”,

6)      sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i sprawozdań,

7)      organizowanie realizacji świadczeń i czuwanie nad prawidłowością ich

         wykonania,

 8)    przygotowanie dokumentacji przewidzianej obowiązującymi przepisami dla

        danego świadczenia,

              9)    przyjmowanie i obsługa petentów w sprawach świadczeń rodzinnych,

10)    doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z

         aktami prawnymi i zarządzeniami,

5.      Warunki pracy na stanowisku:

      1)    miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie OPS w Gogolinie ul. 

             Strzelecka 20, budynek z podjazdem – parter,

2)     praca na pełny etat,

3)     praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,

4)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18

        marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.

        Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników

        Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie,

5)    w pracy konieczne będzie manualne korzystanie z urządzeń technicznych:             

      (komputer  osobisty, drukarka, kserokopiarka, telefon, niszczarka dokumentów,

       itp.)  

 6)   praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 7)   kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Ośrodka.

6.      Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)  kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż

     pracy,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

    wykonywania pracy na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych,

7)  oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu,

     przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji

     państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

    dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

8)  oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności 

     prawnych oraz  korzystania w pełni praw publicznych,

9)  kserokopia dowodu osobistego,

          10)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( dotyczy

     kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.

     13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2011r. o pracownikach samorządowych

     (Dz.  U. Nr 223, poz 1458 z późn. zm.),

         11)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7.      Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu kwietniu 2012 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

8.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin – sekretariat pokój nr 13, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Referent ds. świadczeń rodzinnych ”, w terminie do 25.05.2012 r.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

Bliższych informacji udziela:

Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie,

tel. /77/ 4 666 951

      Maria Lyka – Inspektor ds. administracyjo - kadrowych,           

     tel. /77/ 4 076 068

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

9. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

 

 

 

 Gogolin, dnia 14.05.2012 r.                                                Kierownik Ośrodka

                                                                                        Pomocy Społecznej

                                                                                          Izabela Olczyk